ĐÀ LẠT SẼ CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG PHI NÔNG NGHIỆP GẦN 900HA

Sau một thời gian triển khai lập và thẩm định, mới đây quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đà Lạt đã được UBND tỉnh Lâm Đồng. Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt là cơ sở để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

3 năm giải quyết 2.331 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

ĐÀ LẠT SẼ CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG PHI NÔNG NGHIỆP GẦN 900HA

UBND thành phố Đà Lạt vừa báo cáo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

DaLatChuyen900haSangPhiNongNghiepquangthinhland.vn 02 1

Trong báo cáo, UBND thành phố Đà Lạt cho biết, tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022, thành phố đã giải quyết 6.128 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cụ thể, năm 2020 giải quyết 2.922 hồ sơ; năm 2021 giải quyết 1.746 hồ sơ; năm 2022 giải quyết 1.460 hồ sơ.

UBND thành phố Đà Lạt cũng cho biết kết quả thực hiện chuyển đổi từ đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm) sang đất ở. Theo đó, từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2022, thành phố Đà Lạt đã giải quyết 2.331 hồ sơ với diện tích là 339.387,29 m2.

Trong đó, năm 2019 chuyển qua năm 2020 có 17 hồ sơ; năm 2020 có 838 hồ sơ; năm 2021 có 715 hồ sơ; năm 2022 có 717 hồ sơ; năm 2022 chuyển sang năm 2023 có 10 hồ sơ.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

DaLatChuyen900haSangPhiNongNghiepquangthinhland.vn 03 1

Đơn cử, do tình hình chung trên địa bàn thành phố có nhiều quy hoạch khác nhau, một số nơi quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác chưa có sự đồng bộ thống nhất; chưa có ranh mốc rõ ràng làm cho quá trình áp dụng, thực hiện có những khó khăn nhất định.

Bên cạnh đó, các loại bản đồ có tỷ lệ khác nhau dẫn đến việc xác định ranh giới cụ thể có sự sai lệch nhất định.

Ngoài ra, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận chưa được gắn liền với công tác cập nhật, chỉnh lý biến động về đất đai nên hồ sơ không thống nhất, khó thực hiện.

Việc khai thác các thông tin dữ liệu về đất đai để phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị chưa được liên thông dẫn đến bị động và chậm trễ; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa kịp thời, còn chậm;…

Đến năm 2030, Đà Lạt có 6.044 ha đất phi nông nghiệp

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đà Lạt. Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt là cơ sở để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

DaLatChuyen900haSangPhiNongNghiepquangthinhland.vn 04 1

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố Đà Lạt là 39.115 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp là 33.071 ha và diện tích đất phi nông nghiệp là 6.044 ha.

Trong diện tích đất phi nông nghiệp nói trên, có 1.698 ha đất ở tại đô thị, tăng 364 ha so với năm 2020; 304 ha đất ở tại nông thôn, tăng 55 ha so với năm 2020; 225 ha đất thương mại, dịch vụ;…

Đến năm 2030, thành phố Đà Lạt có 894 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp; 1.186 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 3,11 ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở.

DaLatChuyen900haSangPhiNongNghiepquangthinhland.vn 05 1

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Đà Lạt.

Theo đó, năm 2023 thành phố Đà Lạt có khoảng 33.291 ha đất nông nghiệp, 5.482 ha đất phi nông nghiệp và 342 ha đất chưa sử dụng.

Năm 2023, thành phố Đà Lạt có kế hoạch chuyển 322 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 21,49 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 1,17 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Về kế hoạch thu hồi đất, năm 2023, thành phố Đà Lạt có kế hoạch thu hồi khoảng 221 ha đất nông nghiệp và khoảng 19 ha đất phi nông nghiệp.