UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa báo cáo phương án Đức Trọng sáp nhập nhiều đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện Đức Trọng.

UBND huyện Đức Trọng cho biết, việc định hướng thành lập thị xã Đức Trọng có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, thể hiện chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tạo sự cân đối về phát triển đô thị giữa các khu vực, vùng miền trong cả nước.

HUYỆN ĐỨC TRỌNG ĐỀ XUẤT SÁP NHẬP NHIỀU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng thị xã Đức Trọng giàu mạnh, văn minh, hiện đại như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bên cạnh đó, thành lập thị xã Đức Trọng sẽ là cơ sở để tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đức Trọng đến năm 2040 cũng như thu hút các dự án đầu tư để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý đô thị và định hướng đầu tư, phát triển đảm bảo tính bền vững.

HUYỆN ĐỨC TRỌNG ĐỀ XUẤT SÁP NHẬP NHIỀU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Từ thực tiễn nêu trên, UBND huyện Đức Trọng đã báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Cụ thể, sáp nhập xã Tân Hội và xã Tân Thành trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 23,45 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.653 người của xã Tân Hội và nguyên trạng toàn bộ 22,25 km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.894 người của xã Tân Thành, huyện Đức Trọng.

Bên cạnh đó, sáp nhập xã Tà Năng và xã Đa Quyn trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 88,31 km2 diện tích tự nhiên, dân số 6.975 người của xã Tà Năng và nguyên trạng toàn bộ 170,02 km2 diện tích tự nhiên, dân số 5.633 người của xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng.

Trong giai đoạn 2025-2030, huyện Đức Trọng đề xuất sáp nhập xã N’Thôn Hạ và xã Bình Thạnh trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 34,24 km2 diện tích tự nhiên, dân số 9.095 người của xã N’Thôn Hạ và nguyên trạng toàn bộ 16,37 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.787 người của xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng.

Và sáp nhập xã Tà Hine và xã Ninh Loan trên cơ sở chuyển nguyên trạng toàn bộ 38.91 km2 diện tích tự nhiên, dân số 4.525 người của xã Tà Hine và nguyên trạng toàn bộ 33,18 km2 diện tích tự nhiên, dân số 5.746 người của xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.