Mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng gần hai năm nay Lâm Đồng đã “Nới lỏng” các điều kiện tách thửa đất, việc tách thửa đất của người dân trên địa bàn tỉnh vẫn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Sẽ có quy định mới về hợp thửa đất, tách thửa đất

Theo thông tin Quang Thịnh Land tìm hiểu, Ngày 23/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chấm dứt hiệu lực toàn bộ Công văn số 4911/UBND – ĐC ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chấm dứt hiệu lực toàn bộ văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/03/2023 của UBND tỉnh về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

LÂM ĐỒNG “NỚI LỎNG” CÁC ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA

Đồng thời tỉnh này cũng chỉ đạo sửa đổi một số quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì cùng các sở ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng (quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh) theo hướng:

LÂM ĐỒNG “NỚI LỎNG” CÁC ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA

Thứ nhất, việc xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa (chỉ những nội dung quy định của UBND cấp tỉnh phải ban hành).

Thứ hai, bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông (do đã được quy định tại Luật Xây dựng và các Luật khác có liên quan).

Thứ ba, bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án (do đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Luật khác có liên quan).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng cần nghiên cứu một số nội dung khác phù hợp theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề xuất UBND tỉnh một số nội dung chính dự kiến điều chỉnh quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 về quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Noi long tach thua Da Lat quangthinhland.vn 03

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề xuất một số nội dung về sự đồng bộ với các quy hoạch khi xem xét tách thửa đất, hợp thửa đất.

Theo đó, đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào các quy hoạch chi tiết để thực hiện tách, hợp thửa đất.

Đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch chi tiết đô thị thì việc xem xét cho tách, hợp thửa đất căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Riêng đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng hoặc đã có quy hoạch nhưng đã hết thời kỳ quy hoạch thì điều kiện xem xét giải quyết tách, hợp thửa đất căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất bổ sung quy định về các trường hợp không được tách thửa đất; tách thửa đất đồng thời với thực hiện việc chuyển quyền; tách thửa đối với trường hợp mục đích sử dụng đất khác với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt;…

Các địa phương quy định thế nào về tách thửa đất?

Trong văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã rà soát một số nội dung liên quan đến quy định về giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất.

Sở cũng đã tham khảo quy định của các địa phương khác trong cả nước về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất.

Chẳng hạn, UBND tỉnh Tây Ninh quy định có 7 trường hợp không được tách thửa đất. Đơn cử như, tách thửa đất mà không thực hiện chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích tách thửa đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng theo quy định;…

Noi long tach thua Da Lat quangthinhland.vn 04

Còn UBND tỉnh Bình Thuận thì quy định cụ thể diện tích tối thiểu tách thửa đối với thửa đất mà mục đích sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với mục đích tại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó có quy định, trường hợp đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa thực hiện theo quy định tại quyết định 21/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, loại đất tách thửa xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (kể cả trường hợp các quy hoạch này chưa đồng bộ) nhưng chưa có dự án đầu tư được duyệt mà thửa đất ở, đất ở có vườn, ao, đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Đối với trường hợp đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (kể cả trường hợp các quy định này chưa đồng bộ) nhưng chưa có dự án đầu tư được duyệt mà thửa đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp, không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa đất thực hiện theo quy định đối với đất nông nghiệp tại quy định này.

Đối với các thửa đất mà có một phần diện tích không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng và chưa có dự án đầu tư được duyệt thì việc tách thửa theo ranh giới quy hoạch trên thửa đất đó. Các thửa đất hình thành (nằm trong và ngoài ranh giới quy hoạch đó) không bị giới hạn bởi điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa,…