UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định mới về đầu tư và quản lý hoạt động du lịch canh nông tại lâm đồng. Đó là những quy định mới như thế nào, cùng Quang Thịnh Land tìm hiểu nhé

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CANH NÔNG TẠI LÂM ĐỒNG

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thay thế quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 13/4/2021).

Văn bản mới được ban hành sẽ dựa trên cơ sở kế thừa một số quy định tại Quy chế tạm thời và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai Quy chế tạm thời, căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất bổ sung đối tượng áp dụng là các cá nhân và khuyến khích các hộ gia đình liên kết trong đầu tư và kinh doanh du lịch canh nông.

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CANH NÔNG TẠI LÂM ĐỒNG

Về kinh doanh lưu trú du lịch trong cơ sở kinh doanh du lịch canh nông, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu áp dụng theo quy định của Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Việc đầu tư, kinh doanh lưu trú du lịch phải phù hợp với mục đích sử dụng đất và đảm bảo đầy đủ thủ tục về điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ sở kinh doanh cố tình làm trái thì cơ quan có thẩm quyền đình chỉ kinh doanh theo quy định.

Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư, kinh doanh du lịch canh nông, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tiếp tục áp dụng tỷ lệ, mật độ xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Quy chế tạm thời; đồng thời, phải có quy hoạch chi tiết.

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CANH NÔNG TẠI LÂM ĐỒNG

Bên cạnh đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư, kinh doanh du lịch canh nông phải phù hợp với quy hoạch có liên quan hoặc có dự án được phê duyệt để đầu tư du lịch canh nông. Thực hiện theo điều 52 Luật Đất đai, Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về xây dựng, yêu cầu các công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch (kể cả khu vực nông thôn), phù hợp với tỷ lệ, mật độ xây dựng đã quy định tại Quy chế tạm thời.

Du lich canh nong Lam Dong quangthinhland.vn 04

Về trình tự thủ tục đăng ký đầu tư, đối với tổ chức thì thực hiện theo quy định tại Quy chế tạm thời; đối với hộ gia đình thì thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp huyện.

Riêng đối với hộ gia đình có sẵn tài nguyên du lịch canh nông thì không cần phải lập dự án đầu tư nhưng phải đăng ký kinh doanh để đưa vào khai thác kinh doanh theo quy định.

Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo. Đồng thời, tham khảo thêm ý kiến tư vấn của Vụ pháp chế – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định trước ngày 15/6/2023 và tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/6/2023.